Top Entrepreneur Smallholder – Anastasia Smith , Anastasia’s Fresh Farm Produce, Atlantis